Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy B.V. 

Besloten vennootschap Dutch Human Development Academy B.V. (hierna: Dutch HDA) is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68920385 en is gevestigd aan Kamerlingh  Onnesweg 268 (1223JR) te Hilversum. 

Artikel 1 – Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door  Dutch HDA. 
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de opleiding, training, cursus, keuring of het examen  bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. 
 6. Diensten: de diensten die Dutch HDA levert, is het verzorgen van (e)-opleidingen/  studies/trainingen/cursussen, workshops of andere scholingsactiviteiten met betrekking tot fitness en  sportopleidingen alsmede het beoordelen van examens en het ter beschikking stellen van een online  (web)applicatie/software systeem. 
 7. Dienstverlener: Dutch HDA opgericht naar Nederlands recht en die diensten aan Opdrachtgever  aanbiedt. 
 8. LMS systeem: het Learning Management Systeem, inhoudende het online leerplatform waar  Opdrachtgever en/of Deelnemers toegang toe hebben alsmede waarin het Onderwijsmateriaal  beschikbaar staat. 
 9. Onderwijsmateriaal: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of  instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de  betreffende opleiding. 
 10. Opdrachtgever: het Bedrijf dat of de Consument die Dutch HDA heeft aangesteld, projecten aan  Dutch HDA heeft verleend voor Diensten die door Dutch HDA worden uitgevoerd, of waaraan Dutch  HDA een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Dutch  HDA, alsmede voorstellen van Dutch HDA voor Diensten die door Dutch HDA aan Opdrachtgever  worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd  door Dutch HDA. 
 12. SaaS-dienst: het door Dutch HDA beschikbaar stellen en houden van (web)applicaties en/of  programmatuur via internet of een ander datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan  Opdrachtgever. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod, Overeenkomst tussen en elke  dienst van Dutch HDA alsmede gewijzigde en/lof vervolgopdrachten.

Pagina 1 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

 1. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze  algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dutch HDA aan Opdrachtgever  aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en  schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Afwijking van bepalingen in deze Algemene  Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover afwijkingen niet  hebben plaatsgevonden, blijven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverkort van  toepassing. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is  overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.  
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig  zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en  zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking  als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in  deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze  algemene voorwaarden. 
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Artikel 3 – Het Aanbod  
 5. Dutch HDA is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door haar schriftelijk wordt bevestigd,  of Opdrachtgever de Dienst heeft betaald. Dutch HDA heeft het recht een Overeenkomst met een  (potentiële) Opdrachtgever om een voor Dutch HDA gegronde reden te weigeren. 
 6. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. Eventuele gegevens in het  aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het  ontbinden van de overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval: 
 7. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst; 
 8. De startdatum van de opleiding; 
 9. De eventuele toelatingseisen voor de opleiding; 
 10. De prijs van de opleiding; 
 11. De wijze van betaling van de opleiding; 
 12. De duur van de opleiding. 
 13. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Dutch HDA niet binden. Dutch HDA is niet  gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft  moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving  bevat. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 
 14. Oplevertijden in het aanbod van Dutch HDA zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij  overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Overeenkomst heeft  ondertekend dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, of de  kosten van de betreffende Dienst vooraf geheel of gedeeltelijk heeft betaald.  
 2. Dutch HDA zal de registratie van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Dutch HDA heeft  het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de Dienst indien het  minimumaantal Deelnemers niet is behaald. Dutch HDA zal de Dienst verplaatsen en Opdrachtgever  hier terstond van op de hoogte stellen. 

Pagina 2 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

 1. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten. Diensten welke direct na aanschaf digitaal  ter beschikking gesteld worden via het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres zijn uitgesloten  van het herroepingsrecht. 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de gekozen Dienst.  
 2. Zowel Opdrachtgever als Dutch HDA kan de overeenkomst ontbinden op grond van een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in  gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en  zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan  de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet  voor zover Dutch HDA ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties  heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 
 4. Zowel Opdrachtgever als Dutch HDA kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel  of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van  betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.  Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dutch HDA nimmer gehouden tot  restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6 – Annulering Overeenkomst 

 1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst met betrekking tot de dienst gedurende een bedenktijd  van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden door het sturen van een e-mail naar  info@dutch-hda.nl. Indien van toepassing zal Dutch HDA de betaalde gelden onverwijld terugstorten. 
 2. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de kosten  verschuldigd conform de hierna volgende staffel:  

– 100% van het les- en examengeld. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de  opleiding en inschrijving meer dan 2 weken voor aanvang van de opleiding. Zie hierbij lid 5 van dit  artikel voor nadere informatie. 

– 50% van het les- en examengeld. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor  aanvang van de opleiding 

– 25% van het les- en examengeld. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor  aanvang van de opleiding. 

– 10% van het les- en examengeld. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de  opleiding. 

Indien Opdrachtgever meerdere opleidingen van Dutch HDA afneemt (een pakket), is Opdrachtgever  voor iedere volgende opleiding van het pakket waarmee niet wordt gestart een gedeelte van, zoals  eerder in percentages van het lesgeld omschreven, verschuldigd aan annuleringskosten. Wanneer de  opleiding al is gestart, dan blijft Opdrachtgever hiervoor ingeschreven staan en kan deze niet meer  geannuleerd worden. Een eventuele verstrekte (pakket)korting komt daarbij te vervallen en wordt de  reguliere prijs van de opleiding in rekening gebracht. Opleidingsgeld dat is vooruitbetaald over de nog  niet gestarte opleidingen, zal worden teruggestort na aftrek van de annuleringskosten en eventueel  toegekende pakketkortingen.

Pagina 3 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

 1. Annulering kan enkel geschieden per e-mail aan Dutch HDA. Als startdatum van de Dienst geldt de  datum zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Ter vaststelling van het tijdstip van annuleren, geldt het  moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Dutch HDA. 
 2. Tussentijdse beeindiging, althans voor het college/schooljaar is geëindigd, is uitgesloten. Kosten  verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld  Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds  beëindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.  

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening 

 1. Dutch HDA zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden.  
 2. De Overeenkomst is leidend voor de omvang en reikwijdte van de dienstverlening. Indien eventuele  aanwijzingen en/of gewijzigde informatie van Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden opleveren  voor Dutch HDA, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten  te vergoeden.  
 3. Dutch HDA is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te  schakelen.  
 4. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat  Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft  aangeleverd, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever  komen, sprake is van vertraging heeft Dutch HDA recht op een redelijke verlenging van de  (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging komen voor  rekening en risico van Opdrachtgever.  

Artikel 8 – Ter beschikkingstelling Applicatie en LMS systeem 

 1. Dutch HDA zal de (Web)applicatie en het LMS systeem online beschikbaar stellen. Opdrachtgever  aanvaardt de (Web)applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as  is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. 
 2. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten,  programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst  gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze  feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment  van ingebruikneming de (Web)applicatie.  
 3. Dutch HDA staat er niet voor in dat de (Web)applicatie zonder fouten en/of onderbrekingen  functioneert. Dutch HDA spant zich in om fouten in de (Web)applicatie binnen een redelijke termijn te  herstellen.  
 4. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Dutch  HDA te melden op een wijze dat Dutch HDA in staat is om de gebreken te reproduceren en te  herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Dutch HDA een bevestiging  van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.  
 5. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Dutch HDA is niet  verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Dutch HDA naar redelijkheid,  medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte  en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter  voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens.

Pagina 4 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

Artikel 9 – Gebruik Applicatie, LMS systeem 

 1. Dutch HDA stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de (Web)applicatie  gedurende de Overeenkomst ter beschikking. Het recht tot gebruik is niet-exclusief, niet  overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.  
 2. Dutch HDA is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of  ongeoorloofd gebruik van de (Web)applicatie door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van  handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt. 
 3. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de (Web)applicatie te verkopen, verhuren, vervreemden,  daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde.  
 4. Dutch HDA zal onderhoud verrichten aan de (Web)applicatie en de uitvoering van haar Diensten  onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i)  correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief  onderhoud, is Dutch HDA gerechtigd om de dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te  stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding.  Dutch HDA zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer  dan noodzakelijk is voor het onderhoud.  
 5. De broncode alsmede de technische documentatie van de (Web)applicatie is te allen tijde  uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever. Dutch HDA is  niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.  

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te voorzien van alle benodigde informatie om de opdracht uit  te voeren, en dient alle schriftelijke stukken op eerste verzoek van Opdrachtnemer toe te sturen indien  dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Bij gebreke van een tijdige ontvangst is  Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de verzochte  informatie door haar is ontvangen. 
 2. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek en adequaat te voorzien in de door  Opdrachtnemer gevraagde faciliteiten, materialen, medewerking van diens medewerkers en meer. 
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle  gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan  Opdrachtnemer verstrekt in het kader van een Overeenkomst.  
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig  nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare  en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart  Opdrachtnemer tevens voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden  verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot  intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij  het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van  Opdrachtgever jegens derde(n). 
 5. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiele) gezondheidsrisico met betrekking tot  het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de opleiding of voordat de apparaten van  Dutch HDA worden gebruikt, aan Dutch HDA aan te geven indien hij/zij last heeft van blessures en/of 

Pagina 5 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

medicijnen gebruikt waardoor hij/zij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf  verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze  informatie.  

 1. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten  alsmede deelname aan de opleiding is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van  Opdrachtgever. 

Artikel 11 – Uitvoering opleidingen 

 1. Dutch HDA stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de opleiding tijdig, dan  wel uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding aan Deelnemer ter beschikking, tenzij Deelnemer  nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.  
 2. Dutch HDA is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden. Indien tijdens  de uitvoering van de opleiding, training en/of cursus enige adviezen of aanbevelingen worden  gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Dutch HDA de  op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen  verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.  

Artikel 12 – Examen  

Dutch HDA wijst Opdrachtgever erop dat de uitvoering en beoordeling van examens geschiedt door  de daartoe bevoegde instantie. Examens van de commerciële opleidingen worden door Dutch HDA verzorgd. Bij sportonderwijsinstellingen geschiedt dat door de docenten met steekproefsgewijze  toetsing door Dutch HDA. Dutch HDA is nimmer betrokken bij de daadwerkelijk beoordeling van  examens. Klachten over de uitvoering of inhoud van een examen dienen te worden ingediend bij de  betrokken instantie. 

 1. De door Dutch HDA gehanteerde prijzen zijn te allen tijde exclusief de kosten verbonden aan het  afleggen van een examen. Voor het eventuele herexamen worden extra kosten in rekening gebracht.  

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te  worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste  resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende  werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief.  

Artikel 14 – Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 
 2. Alle door Dutch HDA verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van  Dutch HDA totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Dutch HDA gesloten  overeenkomsten is nagekomen.  
 3. Dutch HDA voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt  voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, althans voor aanvang van de betreffende opleiding,  cursus of training, tenzij anders overeengekomen.  
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen alvorens een  aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Dutch HDA behoudt het recht een  Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Opdrachtgever niet aan diens  betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Pagina 6 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

 1. Dutch HDA is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de  geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk  indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 
 2. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens  Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de  Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven  betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte  rekeningnummer en gegevens van Dutch HDA. 

Artikel 15 – Incassobeleid 

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor  gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in  verzuim. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Dutch HDA zonder nadere  ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele  voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen  volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 2. Indien Dutch HDA meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn,  komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en  executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld.  Dutch HDA gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal  deze slechts conform de geldende normen gebruiken. 
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking  van een dienst van Dutch HDA verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud  van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit  kader vrijwaart Opdrachtgever Dutch HDA tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze  gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding 

 1. Dutch HDA is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra  Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende  verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan  Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Dutch HDA is in dat geval niet aansprakelijk voor  schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 
 2. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van  Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht om Dutch HDA te  vergoeden voor elk financieel verlies dat Dutch HDA lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van  Opdrachtgever. 

Artikel 18 – Overmacht 

 1. Dutch HDA is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar  verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

Pagina 7 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

 1. Onder overmacht aan de zijde van Dutch HDA wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:  (i) overmacht van toeleveranciers van Dutch HDA, (ii) het niet naar behoren nakomen van  verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Dutch HDA zijn voorgeschreven of  aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)  overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en  telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii)  natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x)  overige situaties die naar het oordeel van Dutch HDA buiten haar invloedssfeer vallen die de  nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.  
 2. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van  de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige  prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige  verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.  
 3. Indien Dutch HDA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft  voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds  geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze  factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige  waarde heeft.  

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Dutch HDA, is Dutch HDA uitsluitend  gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Dutch HDA binnen 14  dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Dutch HDA deze tekortkoming  vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De  ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving  van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Dutch HDA in staat is om adequaat te reageren.  
 2. Indien het verrichten van diensten door Dutch HDA leidt tot aansprakelijkheid van Dutch HDA, is  die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt  gefactureerd, doch over een maximale periode van 12 maanden, doch slechts ten aanzien van de  door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet  grenzende roekeloosheid zijdens Dutch HDA. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten  gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de  directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.  
 3. Dutch HDA sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Dutch HDA is niet  aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies,  gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade,  renteschade en immateriële schade. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Dutch HDA voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek  ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit  door Dutch HDA geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is  veroorzaakt door de dienst van Dutch HDA. 
 5. Enige door Dutch HDA opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of  onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Dutch HDA.

Pagina 8 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

 1. Dutch HDA is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de  (Web)applicatie, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de  (Web)applicatie. 
 2. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dutch HDA vervallen  indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dutch HDA binnen een jaar nadat  Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken  baseert. Een jaar na het beeindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid  van Dutch HDA.  

Artikel 20 – Geheimhouding 

1.Voor alle informatie in welke vorm dan ook, die Opdrachtgever in verband met de (eventuele)  totstandkoming van een Overeenkomst of gedurende de looptijd van de Overeenkomst, verwerft c.q.  verkrijgt van Opdrachtnemer, waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze vertrouwelijk  geacht moet zijn, geldt geheimhouding door Opdrachtgever. Deze informatie wordt hierna  “vertrouwelijke informatie” genoemd.  

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze vertrouwelijke informatie te gebruiken, te kopiëren,  op te slaan en/of op enigerlei wijze aan derden te verstrekken, tenzij hij daartoe de voorafgaande  schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft verkregen.  

3.Bovendien verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat slechts zijn medewerkers die  betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, de beschikking  zullen hebben over de vertrouwelijke informatie en is verplicht de in dit artikel bedoelde  geheimhoudingsplicht op te leggen aan deze medewerkers. Medewerkers die hierbij niet betrokken  zijn, worden aangemerkt als derden in de zin van lid 2 van dit artikel.  

4.Indien Opdrachtgever en/of een van zijn medewerkers in strijd handelt met het eerder bepaalde in  dit artikel verbeurt hij een direct opeisbare, niet voor compensatie vatbare, boete van € 2.500,00  (zegge: vijfentwintighonderd euro) per overtreding en € 500,– (zegge; vijfhonderd euro) voor iedere  dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever op een  volledige vergoeding van de schade die zij als gevolg van vorenbedoelde overtreding heeft geleden  en nog zal lijden.  

5.Dit gehele artikel blijft ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond van  beëindiging.  

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Dutch HDA waaronder in ieder geval begrepen, maar niet  beperkt tot alle presentaties, opleidingen, Onderwijsmateriaal, offertes, documentaties, modellen,  rapportages en adviezen, alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij  Dutch HDA en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen.  
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en  auteursrechten van Dutch HDA rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of  deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden  (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke  toestemming van Dutch HDA. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Dutch  HDA opgeleverde zaken, dient Dutch HDA expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.  
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele  eigendomsrechten van Dutch HDA rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de 

Pagina 9 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht.  Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke  karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit  de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.  

 1. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op  de IE-rechten voor doet. 
 2. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Dutch HDA., wordt  bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 2.500,00 (zegge: vijfentwintighonderd euro) per  overtreding en € 500,– (zegge; vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. 

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle  gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Dutch HDA  verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft  verkregen en welke aan Dutch HDA zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.  
 2. Opdrachtgever vrijwaart Dutch HDA van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig  nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare  en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid  van Deelnemer. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Dutch HDA voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de  werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet  beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal. Opdrachtgever vrijwaart Dutch  HDA voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door  Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt  kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Dutch HDA opgestelde adviezen  en rapportages.  

Artikel 23 – Klachten 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Dutch HDA of anderszins klachten heeft  over de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk,  maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te  melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dutch-hda.nl met als  onderwerp Klacht. 
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dutch HDA de  klacht in behandeling kunnen nemen. Dutch HDA zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7  kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 3. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de Opdrachtgever het  niet eens is met de uitspraak over de klacht, kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke  derde. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend.  

Artikel 24 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dutch HDA en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  Dutch HDA heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op  de hoogte stellen. 

Pagina 10 van 11 – Algemene Voorwaarden Dutch Human Development Academy 

 1. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Dutch HDA en  Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie  Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Hilversum, November 2021.

Houd je kennis
up-to-date met GRATIS content

Omtrent alles wat te maken heeft met fitness, het menselijk lichaam, training en sport. Meld je aan!

Houd je kennis up-to-date met GRATIS content

omtrent alles wat te maken heeft met fitness, menselijk lichaam en sport. Meld je aan!